← taiji

Master Huang Xingxian

Quickfist (Sanfeng Kuaiquan)

Video by Patrick A Kelly (Super8 Film)
Kuala Lumpur 1981